course banner
...
Sắp diễn ra
23/05/2024

Khóa IT BA - Product Owner K52

32 buổi

Quý Nguyễn

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
17/04/2024

Khóa Public Speaking K51

8 buổi

Quý Nguyễn

3,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 300,000đ còn 2,700,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
19/04/2024

Khóa IT BA - Product Owner K50

32 buổi

Lê Trí Khương

10,800,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,800,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
13/04/2024

Khóa Scrum Master thực chiến K49

10 buổi

Đặng Thanh Long

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 1,000,000đ còn 7,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
17/03/2024

Khóa Technical Business Analyst K48

7 buổi

Đoàn Hiếu Nghĩa

5,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 1,500,000đ còn 3,500,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
19/03/2024

Khóa IT BA - Product Owner K47

32 buổi

Phí Thị Mai

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
15/02/2024

Khóa IT BA - Product Owner K46

32 buổi

Lê Trí Khương

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
21/12/2023

Khóa IT BA - Product Owner K44

32 buổi

Phí Thị Mai

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
28/11/2023

Khóa Product Owner chuẩn Agile

15 buổi

Quý Nguyễn

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 3,000,000đ còn 5,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
07/01/2024

Khóa Technical Business Analyst

7 buổi

Đoàn Hiếu Nghĩa

5,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 1,500,000đ còn 3,500,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
17/04/2024

Khóa Public Speaking K51

8 buổi

Quý Nguyễn

3,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 300,000đ còn 2,700,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
28/11/2023

Khóa Product Owner chuẩn Agile

15 buổi

Quý Nguyễn

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 3,000,000đ còn 5,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
07/01/2024

Khóa Technical Business Analyst

7 buổi

Đoàn Hiếu Nghĩa

5,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 1,500,000đ còn 3,500,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
16/02/2024

Khóa Scrum Master thực chiến K43

10 buổi

Đặng Thanh Long

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 3,500,000đ còn 4,500,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
23/05/2024

Khóa IT BA - Product Owner K52

32 buổi

Quý Nguyễn

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
19/04/2024

Khóa IT BA - Product Owner K50

32 buổi

Lê Trí Khương

10,800,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,800,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
13/04/2024

Khóa Scrum Master thực chiến K49

10 buổi

Đặng Thanh Long

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 1,000,000đ còn 7,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
17/03/2024

Khóa Technical Business Analyst K48

7 buổi

Đoàn Hiếu Nghĩa

5,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 1,500,000đ còn 3,500,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
19/03/2024

Khóa IT BA - Product Owner K47

32 buổi

Phí Thị Mai

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
15/02/2024

Khóa IT BA - Product Owner K46

32 buổi

Lê Trí Khương

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
21/12/2023

Khóa IT BA - Product Owner K44

32 buổi

Phí Thị Mai

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
20/11/2023

Khóa IT BA - Product Owner K42

32 buổi

Lê Trí Khương

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
23/05/2024

Khóa IT BA - Product Owner K52

32 buổi

Quý Nguyễn

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
17/04/2024

Khóa Public Speaking K51

8 buổi

Quý Nguyễn

3,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 300,000đ còn 2,700,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
19/04/2024

Khóa IT BA - Product Owner K50

32 buổi

Lê Trí Khương

10,800,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,800,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
13/04/2024

Khóa Scrum Master thực chiến K49

10 buổi

Đặng Thanh Long

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 1,000,000đ còn 7,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
17/03/2024

Khóa Technical Business Analyst K48

7 buổi

Đoàn Hiếu Nghĩa

5,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 1,500,000đ còn 3,500,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
19/03/2024

Khóa IT BA - Product Owner K47

32 buổi

Phí Thị Mai

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
15/02/2024

Khóa IT BA - Product Owner K46

32 buổi

Lê Trí Khương

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
21/12/2023

Khóa IT BA - Product Owner K44

32 buổi

Phí Thị Mai

10,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
28/11/2023

Khóa Product Owner chuẩn Agile

15 buổi

Quý Nguyễn

8.000.000đ - (giá ưu đãi giảm 3,000,000đ còn 5,000,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Đã diễn ra
07/01/2024

Khóa Technical Business Analyst

7 buổi

Đoàn Hiếu Nghĩa

5,000,000đ - (giá ưu đãi giảm 1,500,000đ còn 3,500,000đ)

Tìm hiểu thêm
...
Sắp diễn ra
19/04/2024

Khóa IT BA - Product Owner K50

32 buổi

Lê Trí Khương

10,800,000đ - (giá ưu đãi giảm 2,000,000đ còn 8,800,000đ)

Tìm hiểu thêm

Đăng kí nhận tư vấn

Hãy nhập ngay email của bạn vào form bên dưới để được nhận tư vấn trực tiếp từ trung tâm.